js对一维和二维数组对数字进行排序[一句话排序]

admin 发布于 JS/JQ

一、数组排序js的sort()方法

var arr = [10, 20, 1, 2];
arr.sort(function(a,b){  
     if(a<b){    
          return -1;
     }  
     if(a>b){    
         return 1;
     }  
    return 0;
})
console.log(arr); //[1, 2, 10, 20]

以下为间简写方式:一句话解决js数组排序问题

function Sort(array){  
    return array.sort(function(a, b){
    return a - b;//正序
    });
}
console.log(Sort([3,7,12,2,22,10,43,32,1]));//[1, 2, 3, 7, 10, 12, 22, 32, 43]

二、冒泡排序

var arr = [10, 20, 1, 2];
var t;
for(var i=0;i<arr.length;i++){
    for(j=i+1;j<arr.length;j++){
        if(arr[i]>arr[j]){
            t=arr[i];
            arr[i]=arr[j];
            arr[j]=t;
        }
    }
}
console.log(arr); //[1, 2, 10, 20]

三、二维数组的排序(sort,冒泡)

1.二维数组使用sort()方法排序

var arr=[
    ["北京",80],
    ["上海",50],
    ["福州",10],
    ["广州",50],
    ["成都",70],
    ["西安",100],
];
arr.sort(function(a,b){  
    if(a[1]<b[1]){    
         return -1;
    }  
    if(a[1]>b[1]){   
         return 1;
    }  
    return 0;
})
console.log(arr); //["福州",10],["上海",50],["广州",50],["成都",70],["北京",80],["西安",100]

2.二位数组的冒泡排序

var arr=[["北京",80],["上海",50],["福州",10],["广州",50],["成都",70],["西安",100]];
    var t;
    for(var i=0;i<arr.length;i++){  for(var j=0;j<arr.length-1;j++){    
     if(arr[j][1]>arr[j+1][1]){
            t=arr[j][1];
            arr[j][1]=arr[j+1][1];
            arr[j+1][1]=t;
        }
    }
}
console.log(arr); //["福州",10],["上海",50],["广州",50],["成都",70],["北京",80],["西安",100]


290浏览量 · 0评论 · 2019-05-20 01:30:26

全部评论  0

注册登录 进行评论

热门专题

更多专题