js判断一个数组是否包含另一个数组

intewl 发布于 JS/JQ

最近看到一段好用的js端处理两个数组相同元素的代码,觉得挺好记录下来:

var a = [1,2,5,7,3];
var b = [1,7,2];
function isContained(aa,bb){
    if(!(aa instanceof Array)||!(bb instanceof Array)||((aa.length < bb.length))){
        return false;
    }
    var aaStr = aa.toString();
    for (var i = 0 ;i < bb.length;i++) {
        if(aaStr.indexOf(bb[i]) < 0) return false;
    }
    return true;
}
var c = isContained(a,b);
console.log(c);

199浏览量 · 0评论 · 2019-10-25 10:41:26

全部评论  0

注册登录 进行评论

热门专题

更多专题